Байгууллага #Үнэ #Цэнэ, #Үр #Ашиг, #Орлого – оо 10 дахин нэмэгдүүлэх ярилцлага Part-1